Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Τι είναι η αζωοσπερμία ;

Η αζωοσπερμία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες μορφές ανδρικής υπογονιμότητας και απαντάται περίπου στο 1% των ανδρών του γενικού πληθυσμού και στο 10% των ανδρών που μπαίνουν σε διαδικασία διερεύνησης της γονιμότητάς τους.

Τι είναι η αζωοσπερμία ;


Ως αζωοσπερμία ορίζεται η απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα και αποτελεί την πιο σοβαρή ίσως μορφή ανδρικής υπογονιμότητας.

Η συχνότητα της κυμαίνεται στο 1-2% στο γενικό πληθυσμό, ενώ ανάμεσα σε μη γόνιμους άνδρες κυμαίνεται στο 10% των περιπτώσεων.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι η  αδυναμία ανίχνευσης σπερματοζωαρίων μετά από φυγοκέντρηση του σπέρματος στα 3,000 g για 15 λεπτά και εξέταση στο μικροσκόπιο υπό μεγέθυνση ×200, σε τουλάχιστον 2 σπερμοδιαγράμματα με μεσοδιάστημα 2-3 μηνών (EAU Guidelines).


Διακρίνεται σε αποφρακτική (15-20%) και μη αποφρακτική αζωοσπερμία (80-85%). 

Στην αποφρακτική αζωοσπερμία υπάρχει απόφραξη στην αποχετευτική οδό του σπέρματος, η οποία μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη. Η απόφραξη της επιδιδυμίδας είναι η συχνότερη αιτία (30 - 67%) και είναι συνηθέστερα φλεγμονώδους αιτιολογίας. 

Η μη αποφρακτική αζωοσπερμία οφείλεται σε σοβαρή μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων, λόγω παθολογικής σπερματογένεσης από τους όρχεις.